අත්දැකීම් යනු ජීවිතයට මග පෙන්වන්නාය – Interview with Sandun Kithulagoda | SriLankaNZ

“ශ්‍රී LankaNZ ’ සමග පිළිසඳරක්” වැඩසටහනට අප සමග අත්දැකීම් බෙදා ගැනීමට තමන්ගේ වටිනා කාලය වැයකර එකතුවූ සඳුන් කිතුලගොඩ මහතාහට ශ්‍රී LankaNZ පුවත්පතේ අවංක ආදර ස්තුතිය පළ කරමු. එමෙන්ම මෙම වැඩසටහන මෙහෙයවීමෙන් දායක වූ කසුන් පෙරේරා මහතාහටද වීඩියෝ පටිගත කිරීමෙන් සහය වූ බිමාලි මුදුන්කොටුව මහත්මියටද අසේනි කිතුලගොඩ මහත්මියටද අපගේ ස්තුතිය පළ කර සිටිමු. වීඩියෝ සංස්කරණය CJ ඒකනායක.

Subscribe for More Videos from ශ්‍රී LankaNZ https://www.youtube.com/SriLankaNZ

Our Web site: https://www.srilankanz.co.nz

Like us on Facebook: https://www.facebook.com/srilankanz.co.nz

Follow us on Instagram: https://www.instagram.com/srilankanz.co.nz

Follow on Twitter: https://twitter.com/Sri_lankaNZ

Follow on LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/srilankanz

All About Sri Lankans

ශ්‍රී LankaNZ is a free distributed Sri Lankan Community Newspaper that aims to reach a Sri Lankan population of over 18,000 all over New Zealand. The demand for entertainment in literacy media itself gave birth to ශ්‍රී LankaNZ.