අනුබුදු හිමි තනි නොකළ මුවන්……
කනදරාව වැව ඉහළින් සඳ පායා   දිලේ දිලේ
සුදු අරලියා මල් පිපිලා සුවඳයි මුළු මිහින්තලේ
අනුබුදු හිමි ගුණ ගැයුවා අප එක් වී දහස්වරේ
එහෙත් අනේ අද නොවඳියි සැදැහැතියන් මිහින්තලේ
පඩි නැගලා හඳපානේ මැද මළුවේ වෙහෙස නිවා
අපට හිතයි මල් පුදන්න අනුබුදු හිමි නමට තියා
එහෙම පිනක් අද නෑනේ ගෙදරට වී ඉන්න කියා
සිත් පිත් නැති නීති දමා අපි හිමිගෙන් ඈත් කළා
මුවන් සැරිසරයි සිත්සේ අඹ සෙවණේ
නෑ කිසි බියක් සිත් සතුටින් උන් ඉන්නේ
සුවඳ දැනී අනුබුදු හිමි වැඩ ඉන්නෙ
මුවන් පමණි අද හිමි තනියට ඉන්නෙ
මහබෝ හිමි පිහිට පතා පෙහෙවත් වූ සැදැහැවතුන්
සිත් නිවුනා රුව දැකලා සාමාධි හිමි දෙනෙත් මතින්
දුටුගැමුණු අපියි හිතලා දියනෑවේ තිසාවැවෙන්
පාළුයි අද මහමෙව්නා නැති හින්දා සැදැහැවතුන්
සුදට සුදේ මල් පිපුනත් නෑ නෙලුවේ සැදැහැවතුන්
පොසොන් සඳට පිටුපාලා සිත්පිත් නැති වෛරසයක්
හිතුවත් අපි  හිමි වදින්න අනුරපුරේ නඩේ ගිහින්
නඩේ සැමට තුන්සරණයි භයානකයි වසන්ගතේ

වී. මූ. දිසානායක 

පොල්පිතිගම