මා මාගේ ඡීවිත කාලය තුල නොයෙකුත් දේ අත් හදා බලා ඇති අතර, පරාඡයන් හා ඡයග්‍රහන සම සේ විද දරා ඉතා විශාල අත්දැකිම් ඡිවිතයට එකතු කර ගැනිමට මට හැකිවි ඇත.

ඡිවිතය විදින, විවිද හැකියාවන් ඇති හා සාර්තක විවිද මිනිසුන් දැක හදවතින්ම සතුටු වීමටත්, ඔවුන්ව දිරිමත් කිරිමත් මා හට ඉතා අව්‍යාඡ සතුටක් ගෙනදෙන කරැනක්ම විය.

මා ඔබ සියලුදෙනා සේම ඡිවිතය ඡීවත් කරවීමෙ ඉතා සුන්දර අරගලයක යෙදෙන අතර , එය වෙනස් වනුයෙ ඔබෙත් මාගේත් ඡීවිතය විදින ආකාරය අනුවය.

මම  කන්නෙ බත් වු පමණින්ම ඔබත් බත් කන්නට ඕනෑ නැත ,

ඔබ කැමති ඔනෑම කෑමක් කෑමටද ඕනෑ නම් මුකුත්ම නොකා බඩ ගින්නේ සිටීමටද ඔබට අයිතියක් ඇත

ජීවිතය;

විඳින මිනිසුන් , විඳවන  මිනිසුන් සහ මේ දෙක අතර හිරවී අනුන්ගේ ජීවිත දැක හූල්ලන මිනිසුන් යනුවෙන්  කොටස් තුනකි …..

ඡීවත් වන්නා වු කෙටි කාලය තුල ඔබ අරැමයන් කෙරිමට වෙහෙස නොවනා සේම, ඔබෙ ඡිවිතයේ සතුට සමාඡයට පාලනය කිරිමට නොදීමෙන් , ඔබට ඔබව සොයා ගත හැකි අතර , ඔබගේ ඡීවිතය විඳීමටත් හැකි වනු ඇත.

විවිද වූ රටාවන් අතර ඔබෙ කතාව ඔබට අවෙනික වු රටාවකට ලියු කල,
අවැසි අය කියවාවි… අනිත් අය විඳවාවි …..

සුරනි මහගොඩගේ

Napier.