පළමු තැන තම මඩිය තර කරනට

දෙවනු තැන අනුන්ගේ දේ සොයනට
තෙවෙනි තැන පිටරට කුණු ගැනුමට
කොයි තැනද ආගමට දහමට කලාවට සංස්කෘතියට
ඔතැන තිබේ ජාතියක් විදිහට අපේ වැටුම
චලංක අතලගේ – තාල අසපුව

_____________________________________________________

You can make a contribution from as little as $1.

Be part of our story, and help us tell yours.