දෙව්රම් වෙහෙර සිහිගැන්වන බණ    මඩුවේ
උගතෙමි විදසුනයි  භව ගැලවුම           වූවේ
සසර අතර මැද ඇති නැවතුම            හමුවේ
අමර දිව්‍ය සුරපුර යැයි කීම               සිතුවේ

හිතළුව තමයි මන ලොල් වන ගිනි      පුපුර

සතිය දකියි මෙහි ඇති බොරුවේ      සොදුර 
ප්‍රත්‍යක්ෂය හැම විට මුල් විදසුන          අතර
වඩනමි විරිය නික්මෙන්නට මේ         සසර

මෙත් සිත වෛර සිත එකවිට නොම   පැමිණේ

කරුණාවට ද වෙහෙසක් කිසි ලෙස  නොදැනේ
සතර බ්‍රහ්ම විහරණ වඩනා                ලේසිනේ
බුදුබණ වැදිබණක් නොකරන් ඔබ       සිතිනේ

විදසුන වඩන අය නික්මෙයි මේ          සසරෙන්

හිතැති කළණ මිතුරන් එක්වෙයි         නිතැතින්
සසර එතෙර වන්නට අපි මේ               විලසින්
පතනෙමු නිවන් යන්නට  මේ ධම්       ගමනින්

අනූ 


_____________________________________________________

You can make a contribution from as little as $1.

Be part of our story, and help us tell yours.