කොළ නිල් දම් රතු පාට 
දෙසැත්තා වසරක් අප රැවටුන පාට 
නෙත් දෙක පිය වුන විට නොදකින පාට 
සිතුනා හොඳ යැයි මොහොතකට කළු පාට
 
චලංක අතලගේ – තාල අසපුව