දෙව්දහ නුවරට පෑයූ පුන්සඳ

කිඹුල්වතේ දිලුනාවේ
හේවිසි හොරණෑ ප්‍රශස්ති ගායන
නුවර පුරා ඇසුනාවේ
චාමර සේසත් නෙකවන් විසිතුරු
නුවරුන් මන බැඳුනාවේ
උරුවිසි පරයන රෑසිරු ඇති ඈ
සිදුහත් අත ගත්තාවේ

දෙව්ලොව පරසතු උයනේ පිපි මල්
සුවඳින් දසතම නැහැවෙන්නේ
දෙසවන් නලවන විහඟ ගීත නද
පන්සිලු වීණා පරදන්නේ
නිල්දිය පොකුණේ රණ තිසරුන්නේ
කිමදැයි ඉවසිලි නැති වන්නේ
ඇය එයි හනිකට ඔබ දැක ගන්නට
පෙම්බර හිමිසඳ සමගින්නේ

ආත්ම ගනණක හද රැඳි සෙනෙහස
මල් පල ගැන්වී ඇති සේයා
හිරු සඳු පරයන කුමර කුමරියන්
පෑහෙන්නේ රන් රස සේයා
සම සිත් සම මෙත් සම ශ්‍රද්ධා ඇති
යුවලකි එය කලුනික සේයා
මෙත් මුදිතා කරුණා පිරි පතිනිය
මැදුරට සිරිකත දෙන සේයා


Changa – Auckland