වයස 38 ලැබුවා දැන් මට

පිට උනේ ගෙදරින් නොවී විසිවස
අදයි  ලිපියක් ලියන්නේ මම
අඬයි කියවා තුරුලු කරමේය
බලන විට කැඩපතින් මුහුණත
දකින්නේ ඔබ රුවයී  හැමවිට
කොන්ඩෙ  ඉදිලා තැනින් තැන හැම
ඔබේ මුහුණයී  පෙනෙන්නේ මට
වැටෙනවා දෙනෙතින් කදුළු කැට
මතක් වී ඔබ කරපු මෙහෙවර
 ඉන්න තැන  මා ලැබුූ හැම ජය
 ඔබයී  පිටුපස ඉන්න නුඟ ගස
ඉවසීම,ධෙෙර්ය,ඉදිරියට යාම
කටකාර ,නොනැමීම ,හිතුවක්කාර කම
වෙහෙසීම මාඉමට ගන්නැතුව
වාගේමයි රහසෙන් දුක ඉවසීම
රූපයයි ආඩම්බර  ගතිය
අතේ අතිදේ දෙන්ඩ හිතෙනා ගතිය
දරුවන්ව පණමෙන් රකිනා විදිය
ඔබේ ගතිගුණ ලැබී ඇත මට අඩු නැතිව
කළේ  නෑ යූතුකම් නිතර
ඉන්නේ  මම ඔබගෙන්  බොහො දුරය
ණයයි මා තියන අඩියක් වරය
දන්නවා වෙන්නේ නෑ ආදරේ අවම
ඇස් දෙකම  දැං නෑ, මගේ ලඟ කීවාට
සතුට ,ඉන්නේ එකතැනම දෙන්නාම
දන්නවා අඩු නැත ඔබෙ සතුට සැනසීම
අප්පච්චි ඉන්නවා ඔබේ ලඟ නිතරෝම
එයයි ලද සතුට හා සැනසීම
හැමදාම මටවගේම මගේ අයියාට
ආදරේ අපි තවම ඔය දෙන්නාට
නිදොක් වේවා හැම ලබන දිනයකම
ආදර මැණික කාංචනා
Nelson