කොච්චර  තුරුලු කරගන හිටියත් අම්මාට
දැනෙන්න නම් එපා ඇති බවක් දුවට
දිනෙන් දින  ගෙවෙන ඔබෙ හුරතල් කමට
ලෝබ  හිතෙන්නේ  දැං අයියා  එන්නේ නැති නිසා ලගට
Kanchana Dissanayake
Nelson

_____________________________________________________

You can make a contribution from as little as $1.

Be part of our story, and help us tell yours.