සමනොල කඳු මුදුනෙ සිට
ඇරඹෙනා නුඹෙ ජීවිතය
කොයිතරම් ලස්සනද
කියාපං මහවැලිය ….


මහවැලිය:
ජීවිතය සුන්දරයි
සොභා අසිරිය විඳින
පහලටම ගලමි මම
සොභා අසිරිය මවන


ගලන විට පහලටම
වියලි අතු කොළ කැටිව
මහා ගල් පර හමුව
සොඳුරු පෙන පිඩු මවන

දිය සුලිත් හංගලා
නිසල මතු පිට මවන
මගෙ දිවිය සුන්දර ද
කියාපං මට නුඹම ….

මහවැලිය නුඹ තමයි
ලොවට ජීවය බෙදන
නුඹත් හරි ලස්සනයි
ලොවක් සිතුවම් කරන

කටුක වූ දිවියෙ බර
බෙදා ගනු සිතා නුඹ
සයුරකට පෙම් බැන්දා ද
කියාපං මහවැලිය ….

මහවැලිය: පෙම් බැන්දා හෝ නැතා
විය යුත්ත එසේ විය
ලෝ දහම හමුව මම
කලපුවෙදි නිසල විය..


පද රචනය: හේසදී නිරුත්මි  
Wellington