සන්සාරයම කෙටි කරන,

නිස්සාර ජීවිතේ අගුලු ලන…., 

නික්මවා දන,

ඇවිලෙනා හිත ,

කරනවා සුවපත්……,
සියල්ල හැර දමා,

යායුතුව ඇත…….!!  
වියත් පත්,

ගරු කරමි සුවපත්,

සිත් පහන්,

ආලෝක කර,

සිතුවිල්ල යහපත්,

කරමු අපි ,

ප්‍රාර්ථනා,

එකා සේ පිහිටුවා.