2020 වෙසක් සීල භාවනා වැඩසටහන-broadcasting of Vesak Programme Full Programme Link