කුවේණියගෙන් අසමි – අනූ Wellington

හිස හරි අඩක් බූ ගෑ ඔබෙ විජය දැක
විමසුවෙ නැතිද එහි ඇති කාරණය කිම
නෑ සිය පිරිසගේ ඉපැරණි බලය බිඳ
ගුණමකුවෙක් රජ වෙන බව නොදුටුවෙද

බුදුරදු පිරිනිවන් දින මෙහි ආ විජය
කිසිදින ඔබට කීවේ ද මේ ලෙස පුවත
පේවුන යසෝදර දේවිය සිදුහත්ට
සිටිවිට සැනසුමයි ඔබෙ ජීවිතයේ අග

රැජිණගේ සිහිනේ බොඳවී යන විට ඔබට
පරපුර හමුවේ නිති මියැදෙන බව දැකම
ජීවහත්ත දිසාලා තනිකර වනයෙ තුල
හැකිවුනේ ඔබට  මවකට ඇති දිරියටද

කුවේණිගේ සාපෙට කොටුකර ඔබව
ගුණමකු විජය පෙරමුන ගෙන හෙලයන්ට
ඔබගේ පුවත සරි කරනට අද අපට
ලියු සෙල්ලිපිය සඟවා ඇත්තේ කොහෙද

බුදු වැඩි බිමක උපදින්නට පින් ඇති ව
සසරේ ගනුදෙනුව පියවන මං තොටක
මුණ නොගැසෙන්න විජයව මතු කෙලෙසකම
පැතුවේද නිවන් යන්නට බුදු හිමි දැකම.

අනූ
Wellington

 
Facebook Comments Box