සොබා දහමක ලස්සනක්
නෙක පාට මල්  සුන්දර කමක්//
ඉරුගෙ එළියෙන්  පිබිදිලා…..
සඳුගෙ සිසිලෙන් සැනසිලා…..
එකම වත්තේ විවිධ පාටින්
ඉන්නේ එකිනෙක  ගැලපිලා  ….
ඉන්නේ සැම සිත පිනවලා .//

මේ මොහොත හරි   ලස්සන තැනක්
මළ අතීතයකට ,  එන අනාගතයට
නැහැනේ සිත තුල  විමසුමක්   …….//
ජාති ආගම් බේද දුරලා
එකම වත්තේ මල් කැකුළු මෙන්
සතියෙ එළියෙන් පිබිදිලා…..
සිහි නුවන වැඩෙමින්  සැනසිලා……..
ඉන්නේ සමසිත පතුරලා…..//
ඉන්නේ සැම සිත පිනවලා……
සොබා දහමක ලස්සනක් ……..
මේ මොහොත හරි ලස්සන තැනක්   ….//

ලක්ෂ්මි


_____________________________________________________

You can make a contribution from as little as $1.

Be part of our story, and help us tell yours.