කවිනිසඳැස්කෙටිකතාසාකච්ඡාශාස්ත්‍රීය ලිපිකාලීන පුවත් ඇතුළු පිටු 32ක ශ්‍රී Lankanz පුවත්පතේ මෙවර කලාපය නිකුත්වුනා.

 

ශ්‍රී LankaNZ – Sri Lankan Community Newspaper- paper version the 6th Issue is out now and available in all major cities around New Zealand.
Get your 🆓 copy today…

ශ්‍රී LankaNZ
Sri Lankan Community Newspaper in New Zealand
Visit Our website – www.srilankanz.co.nz
Like us on facebook SriLankaNZ
Subscribe our YouTube channel – https://www.youtube.com/SriLankaNZ
Follow us on Twitter https://twitter.com/Sri_lankaNZ
#srilankanz #newspaper #community #SLNZ #SrilankancommunityNZ #free