තෙල් ගාලා පීරා තිබුණු – ලස්සන දිග කොන්ඩේ නේද

කොටට කපලා කැලි කැලි – අවුල්  කරලා පාට පාට

දනිස් දෙකම හොදට වැහිලා – ලස්සනට ඇන්ද ගවුම නේද
කොටට කොටෙ ලැජ්ජ නැතිව – වියතක්වත් නැතිතරමට
 
හැඩට දිගට මහලා ඇන්ද – දිග සායක් නේද ඉතින්
පලලා පලලා දනහිසටත් – උඩට වෙන්න පෙන්නාගෙන

ලෙහෙසි පහසු හින්ද ඇන්ද – දිග කලිසම නේද ඉතින්
කකුල් දෙකම හිර වෙන ලෙස – තදට තදේ දැන් ඇදගෙන  

පුන්සද වගේ පායා තිබුන – ලස්සන ඔය මුහුණ නේද
අරවා මේවා ගාල ගාල – බලන්නවත් බැරිතරමට

තමන්ගේ බස සිංහල බස – මුව අග හිර වෙන  හින්දා
ඉංගිරිසිය මුල්  කරගෙන – ඒ විදියට හැඩ වෙන්නා
දුකක් දැනේ මගේ හිතට – දකිනා විට මේ දේවල්
ලස්සන් අපේ ගැණු ලමයි – ඇයි මේ තරමටම බොලද

ලෝකය තුල ඇති දියුනුව‍ – හැම දෙනාම පිලි අරගන
කිසි වරදක් නෑ ඒ තුල – සන්වර කමනැතුවා මිස
ලෝකයතුල කොහේ හිටියත් – කොතෙකුත් හේතුන් හින්ද
අපි සිංහල කෙල්ලන් බව‍ – අමතක වෙන්නේ කෙලෙසා

 
 
Gayani Silva Wellington