කවි, නිසඳැස්, කෙටිකතා, සාකච්ඡා, ශාස්ත්‍රීය ලිපි, කාලීන පුවත් ඇතුළු පිටු 24ක ශ්‍රී Lankanz පුවත්පතේ මෙවර කලාපය නිකුත්වුනා.

ශ්‍රී LankaNZ – Sri Lankan Community Newspaper- paper version the 8th Issue is out now and available in all major cities around New Zealand.

Get your 🆓 copy today…

ශ්‍රී LankaNZ
Sri Lankan Community Newspaper in New Zealand
Visit Our website – www.srilankanz.co.nz
Like us on facebook SriLankaNZ
Subscribe our YouTube channel – https://www.youtube.com/SriLankaNZ
Follow us on Twitter https://twitter.com/Sri_lankaNZ
Follow us on Instagram https://www.instagram.com/srilankanz.co.nz
#srilankanz #newspaper #community #SLNZ #SrilankancommunityNZ #free


_____________________________________________________

Donate
You can make a contribution from as little as $1.

Be part of our story, and help us tell yours.