“උයලා පිහලා යි තියෙන්නේ. කාලා බීලා ගෙදරට වෙලා ඉන්න. කාර් එක එලවගෙන කොහෙවත් යන්න එපා . අද උදේ වැඩ තියෙන්නෙ ඉන්දියන් ගැනියෙ‌ක්ගේ ගෙදර. අපෝ  මහ  ලෙඩ්ඩු මොනවා කලත් මදි”. මිදුලට බැස්ස ඇය ආපිට හැරුණාය. “මතක ඇතිව සුරාංජනාව අවදිකරෝල පන්ති යවන්න.”  
Kowhai flowers- Short Story by  B.Karasinghe Arachchi

Story By  බී. කරසිංහ ආරච්චි